راهنماي مالياتي براي تنظيم اظهارنامه عملكرد سال 1393

راهنماي مالياتي

اعضاي سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان

براي تنظيم اظهارنامه عملكرد سال 1393

 

1.       مهلت ارايه اظهارنامه ماليات بر درآمد (عملكرد) سال 1393 تا پايان تيرماه 1394 مي باشد.

2.       ارايه اظهارنامه ماليات بر درآمد صرفا از طريق الكترونيكي ميسر مي باشد و نيازي به ارايه دستي اظهارنامه به حوزه مالياتي نمي باشد.

3.       كد رهگيري ارسال اظهارنامه به منزله تحويل آن مي باشد لذا توصيه ميشود با چاپ يك نسخه از اظهارنامه نهايي كه در آن كد رهگيري چاپ شده مي باشد بدينوسيله رسيد تحويل و يك نسخه جهت بايگاني تهيه نماييد.

4.       براي تنظيم و ارسال اظهار نامه ماليات بر درآمد سال 1393 آخرين شماره نسخه نرم افزار را از سايت www.tax.gov.ir بارگذاري نماييد.( توجه شماره نسخه نرم افزار همواره تغيير مي كند)

5.       جهت ارسال اظهارنامه ماليات بردرآمد داشتن رمز عبور  مربوط به ثبت نام اقتصادي يا شماره اقتصادي الزامي است.

6. جهت ارسال اظهارنامه ماليات بردرآمد رسيدن به مرحله 45در ثبت نام اقتصادي و تكميل بودن آن الزامي است.

      اين شرط ارسال اظهارنامه در سال 1394 الزامي شده و در صورت دريافت پيامك از سازمان امور مالياتي كشور مبني بر عدم تكميل ثبت نام ، اين امر به معني آن است كه ثبت نام شما تكميل نمي باشد و براي شما در هنگام ارسال اظهارنامه الكترونيكي محدوديت ايجاد خواهد شد .

7.       اعضايي كه شماره اقتصادي و امضا‍‍ءالكترونيكي دارند‌،نيازي به داشتن رمز عبور نمي باشد.

8.       درصورت عدم ثبت نام اقتصادي و نداشتن كدرهگيري ابتدا ازسايت سازمان نظام مهندسي استان خراسان رضوي www.Nezammohanesi.ir  راهنماي نحوه ثبت نام را اخذ وسپس ازطريق سايت www.tax.gov.ir اقدام به ثبت نام نماييد، بلافاصله كدرهگيري به شما ارائه مي دهد.

9- اعضا نظام مهندسي به دو روش مي توانند اقدام به محاسبه ، تكميل اظهارنامه و ابراز ماليات داشته باشند:

الف) تكميل مبلغ درآمد و هزينه بر اساس مستندات ثبت شده در دفتر مشاغل كه قبل از سال 1393 نزد حوزه مالياتي جهت عملكرد سال 1393 پلمپ نموده اند.

ب)علي الراس ياضريب تبديل درآمد به درآمد مشمول ماليات (نظارت40% و طراحي 22%)

(توجه بر اساس ماده 154 قانون مالياتهاي مستقيم ضرايب علي الراس سال عملكرد هر سال بعد از تير ماه(ارسال اظهارنامه ) تعيين مي گردد لذا امكان اينكه بعد از ارسال اظهارنامه ضريب علي الراس تغيير كند همانند سال عملكرد 1391 وجود دارد)

ج)سازمان امور مالياتي در سال جاري اعلام نموده است كه توافق نامه اي در خصوص اشخاص حقيقي بند  "الف و ب " تنظيم نخواهد نمود . ( اعضاي سازمان نظام مهندسي در رديف 5 بند "ب" قرار گرفتنه اند . )

لذا در سال جاري همانند سنوات قبل شرايط توافق ( مثلا تا 4000متر معاف بوده و مازاد با اعمال ضريبي به ازاي هر متر كاركرد ماليات تعيين مي شد) وجود ندارد

10- نرخ تبديل درآمد به درآمد مشمول ماليات در روش علي الراس براي اعضاي سازمان نظام مهندسي به شرح زير مي باشد :

1-     طراحي و محاسبه 22%

2-     نظارت 45%

3-     مجريان ذيصلاح22%

 اعضايي كه بر اساس مدارك و مستندات دفتر مشاغل را تكميل مي نمايند  در مورد فوق اقدامي ندارند.

 11- اعضاي سازمان توجه داشته باشند چنانچه علاوه بر درآمد نظارت ( كسر از سهميه ) درآمد هايي به شرح زير داشته باشند , از آنجا كه با هر كد ملي يا شماره اقتصادي صرفا ارسال يك اظهارنامه ممكن است , دقت فرمايند مجموع درآمد خود را اظهار نمايند :

الف ) كارشناسي بازديد براي سازمان - 45%

ب- مشاوره و خدمات كارشناسي براي ساير اشخاص 55%

ج- كارشناسي ماده 27 - 55%

د- كارشناسي رسمي دادگستري -45%

ه- بازرسي گاز (طراحی 22% - نظارت 45%)

و- تفكيك نقشه ها ( طراحی 22% - نظارت 45%)

·         ماليات حقوق مشمول ابراز و تظيم و ارسال اظهارنامه و با درآمدهاي فوق جمع نمي گردد.

·         اطلاعات ماليات مكسوره دراجراي ماده 104قانون مالياتهاي مستقيم درقرارداد هاي اعضا باكارفرمايان دولتي و حقوقي و يا توسط سازمان نظام استان از سراسر كشور نزد سازمان امور مالياتي ارسال مي گردد .مبلغ ماليات مكسوره كارفرمايان بعنوان اعضا علي الحساب مالياتي محسوب شده و ازماليات محاسبه شده درقسمت چهارم اظهار نامه (محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات مستقيم) كسرمي گردد.

12- براي اعضايي كه در سال 1393 فعاليت ( كاركرد ) نداشته اند, انجام مراحل ذيل الزامي است :

       الف-  مراحل :

1-     صدور نامه به امور اقتصادي و دارايي مبني بر عدم فعاليت.

2-     تهيه كاركرد متراژ و پرينت كاركرد صفر از امور مهندسين ناظر با مهر قرمز مديريت اجرائي ماده 33

3-     مراجعه به يكي از كاربران و تهيه اظهارنامه با درآمد مشمول ماليات صفر و ارسال آن

4-     اخذ كد هگيري روي اظهارنامه به منزله رسيد تحويل به  حوزه مالياتي

 

ب- نمونه نامه اعلام عدم كاركرد براي عضو :

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

اداره محترم امور اقتصادي و دارايي

      حوزه محترم مالياتي

احتراماً اينجانب مهندس             با كد شهرداري                  و شماره پروانه عضويت    

در سال 1393 هيچگونه فعاليت و كاركردي نداشته ام مراتب جهت استحضار و دستورات مقتضي به حضور ايفاد ميگردد .

     به پيوست گزارش كاركرد اينجانب ممهور به مهر نظام مهندسي تقديم ميگردد .

امضاء مهندسين  شماره عضويت

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13- مجريان ذيصلاح توجه داشته باشند بدليل عدم وجود تعرفه بايد بر اساس نرخ مندرج در قرارداد با مالك ؛ درآمد را در تنظيم اظهارنامه درج كنند .

14- شركتهاي حقوقي مجريان ذيصلاح  توجه داشته باشند بدليل عدم وجود تعرفه بايد بر اساس نرخ مندرج در قرارداد با مالك و درآمدثبت شده در دفاتر قانوني , اظهارنامه خود را  تنظيم كنند .

15- شركتهاي ناظران حقوقي توجه داشته باشند درآمد آنها صرفا  سهم از درآمد عضو (كميسيون) كه دريافت ميكنند بوده و نبايد كل مبلغ دريافتي از مالك ( سهم مهندس و سهم شركت )بعنوان درآمد اظهار گردد .

توصيه ميشود متن قرارداهاي خود اين موضوع را كه به وكالت مهندس ناظر با مالك قرارداد تنظيم ميگردد درج تا از سوي سازمان امور مالياتي تمامي دريافتي مهندس بعنوان درآمد شركت تلقي نگردد.

16- آن دسته از اعضايي كه سهميه ناظر مجري استفاده نموده اند از آنجا كه دو برابر زير بنا در قسمت ظرفيت استفاده شده درج ميگردد به كاربر راهنمايي نماييد كه در آن مورد خاص متراژ زيربنا را اعمال نمايند. ليكن پذيرش يا عدم پذيرش آن با نظر كارشناسان امور مالياتي بوده و مسئوليت اين امر با عضو مي باشد .

17- اعضا حقيقي  و حقوقي به موارد زير توجه داشته باشيد :

الف _ اشخاص حقيقي و حقوقي عضو الزام به صدور صورتحساب مطابق نمونه متحدالشكل اعلام شده از سوي سازمان امور مالياتي دارند .

ب- اشخاص حقيقي و حقوقي الزام به تنظيم و ارسال معاملات فصلي در مهلت يك ماه پس از پايان هر فصل دارند.

ج اشخاص حقيقي  كه بالاتر از سه ميليارد ريال درآمد دارند, مشمول مرحله سوم و اشخاص حقوقي كه بالاتر از يك ميليارد ريال درآمد دارند ,مشمول مرحله پنجم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل ثبت نام و اجرا و ارايه اظهارنامه 15 رو روز پس از پايان هر فصل مي باشند .

 

 

 

مرجع اطلاعیه : سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
تاریخ ثبت : 1394/04/04
آمار بازدیدکنندگان : 11393