نحوه دريافت وجوه فيش هاي مربوط به سهم سازمان

بدينوسيله و با عنايت به سوالات مطروحه درخصوص نحوه دريافت وجوه فيش هاي مربوط به سهم سازمان بدينوسيله و با توجه به مصوبات جلسه مورخ 07/ 05/ 94 موارد ذيل جهت اقدام لازم ابلاغ مي گردد :

  1. كليه پرونده هايي كه در سال هاي گذشته كسر سهميه شده و مالكين ، فيش هاي دريافتي مربوط به وجوه فوق را پرداخت ننموده اند حداكثر تا پايان مرداد ماه سال جاري مهلت دارند تا نسبت به پرداخت وجوه فوق اقدام نمايند. در غير اين صورت تعرفه هاي جديد ملاك عمل خواهد بود.
  2. مقرر گرديد از تاريخ 15/ 05/ 94 در فيش هاي صادره مهلت پرداخت حداكثر يك ماهه (يا حداكثر در زمان اخذ مهر سبز ، هر كدام كمتر بود) به همراه كد نوسازي و شماره ارجاع درج گردد. بديهي است تسويه حساب پرونده ها تا قبل از اخذ مهر سبز مي بايست انجام گردد. (موارد فوق مربوط به پرونده هايي خواهد بود كه مهر سبز آن ها پس از 31/ 05/ 94 اخذ گردد).
  3. اطلاعات مربوط به فيش هاي صادره در سوابق سازمان درج میگردد.

-----------------------------------------------------------------

 

پيرو اطلاعيه قبلي مورخ 94/5/10 و درج آن در روزنامه خراسان مورخ 94/5/11  به اطلاع كليه مالكين محترم پروژه هاي ساختماني ، دفاتر خدمات مهندسي و شركتهاي ناظران حقوقي مي رساند كه :

بر اساس درخواست مراجعين و در جهت تكريم ارباب رجوع براي پرونده هايي كه مهندسين آنها در سالهاي گذشته تعيين و كسر ظرفيت شده اند ولي  فيشهاي صادره از طرف سازمان پرداخت نشده است ، مهلت پرداخت اين فيشها تا پايان شهريور ماه سال جاري تمديد گرديده و اين تاريخ به هيچ وجه قابل تمديد نبوده و پس از اين تاريخ تعرفه هاي جديد ملاك عمل خواهد بود .

 

 

 

 

مرجع اطلاعیه : سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
تاریخ ثبت : 1394/05/10
آمار بازدیدکنندگان : 4232