برنامه درسي دوره هاي ارتقاء پايه صلاحيت اجراء رشته هاي عمران و معماري

                                                                                                              دروس  2  به يك 

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

              محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

1

معماري عمران

2 به يك

خاوران

گود برداري و روشهاي تخريب ساختمان

 گروه 1

 

ليست كلي(قبل از كروه بندي)

دكتر رسولي- مهندس چوپانگاره

جمعه    27/9/94

20-16

قاسم آباد- ميدان فلاحي-فلاحي12-4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : با توجه به تعداد متقاضيان هر يك از دروس در دو گروه و با برنامه متفاوت برنامه ريزي شده لذا متقاضي مي بايستي با هماهنگي موسسه اقدام به انتخاب يكي از گروه هاي درسي نمايد. جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست  (قبل از گروه بندي) بر روي ليست كلي كليك كنيد   

 پنجشنبه  1/11/94

ساعت 12                

موسسه مهندسان بلوار صادقي(سازمان آب) نبش صادقي 10

پنجشنبه 3/10/94

12- 8

پنجشنبه 10/10/94

12- 8

پنجشنبه 24/10/94

12- 8

2

معماري عمران

2 به يك

خاوران

گود برداري و روشهاي تخريب ساختمان

 گروه 2

 

ليست كلي(قبل از كروه بندي)

دكتر رسولي- مهندس چوپانگاره

يكشنبه 6/10/94

21- 18

قاسم آباد- ميدان فلاحي-فلاحي12-4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : با توجه به تعداد متقاضيان هر يك از دروس در دو گروه و با برنامه متفاوت برنامه ريزي شده لذا متقاضي مي بايستي با هماهنگي موسسه اقدام به انتخاب يكي از گروه هاي درسي نمايد. جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست  (قبل از گروه بندي) بر روي ليست كلي كليك كنيد     

 پنجشنبه  1/11/94

ساعت 12                

موسسه مهندسان بلوار صادقي(سازمان آب) نبش صادقي 10

يكشنبه 13/10/94

21- 18

4 شنبه 16/10/94

21- 18

3 شنبه 29/10/94

20- 16

جمعه    25/10/94

12- 8

3

معماري عمران

2 به يك

خاوران

ضوابط و نحوه اجراي انواع سقفهاي پيشرفته

 گروه 1

 

ليست كلي(قبل از كروه بندي)

دكتر مداحي

پنجشنبه 1/11/94

20-16

قاسم آباد- ميدان فلاحي-فلاحي12-4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : با توجه به تعداد متقاضيان هر يك از دروس در دو گروه و با برنامه متفاوت برنامه ريزي شده لذا متقاضي مي بايستي با هماهنگي موسسه اقدام به انتخاب يكي از گروه هاي درسي نمايد . جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست  (قبل از گروه بندي) بر روي ليست كلي كليك كنيد  

 سه شنبه  13/11/94

ساعت 12                

موسسه مهندسان بلوار صادقي(سازمان آب) نبش صادقي 10

جمعه    2/11/94

20-16

پنجشنبه 8/11/94

20-16

جمعه    9/11/94

20-16

4

معماري عمران

2 به يك

خاوران

ضوابط و نحوه اجراي انواع سقفهاي پيشرفته

 گروه 2

ليست كلي(قبل از كروه بندي)

دكتر مداحي

جمعه      4/10/94

20-16

قاسم آباد- ميدان فلاحي-فلاحي12-4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : با توجه به تعداد متقاضيان هر يك از دروس در دو گروه و با برنامه متفاوت برنامه ريزي شده لذا متقاضي مي بايستي با هماهنگي موسسه اقدام به انتخاب يكي از گروه هاي درسي نمايد . جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست  (قبل از گروه بندي) بر روي ليست كلي كليك كنيد  

 سه شنبه  13/11/94

ساعت 12                

موسسه مهندسان بلوار صادقي(سازمان آب) نبش صادقي 10

شنبه    12/10/94

21- 18

يكشنبه 20/10/94

20-16

دوشنبه 21/10/94

20-16

5

معماري عمران

2 به يك

خاوران

مقاوم سازي و روشهاي ترميم و تعمير ساختمان هاي فولادي(پيشرفته)

 گروه 1

ليست كلي(قبل از كروه بندي)

دكتر صمدي

سه شنبه  22/10/94

20-16

قاسم آباد- ميدان فلاحي-فلاحي12-4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : با توجه به تعداد متقاضيان هر يك از دروس در دو گروه و با برنامه متفاوت برنامه ريزي شده لذا متقاضي مي بايستي با هماهنگي موسسه اقدام به انتخاب يكي از گروه هاي درسي نمايد . جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست  (قبل از گروه بندي) بر روي ليست كلي كليك كنيد  

 دو شنبه  3/12/94

ساعت 12                

موسسه مهندسان بلوار صادقي(سازمان آب) نبش صادقي 10

چهارشنبه  23/10/94

20-16

پنجشنبه  24/10/94

20-16

جمعه    25/10/94

20- 16

6

معماري عمران

2 به يك

خاوران

مقاوم سازي و روشهاي ترميم و تعمير ساختمان هاي فولادي(پيشرفته)

 گروه 2

ليست كلي(قبل از كروه بندي)

دكتر صمدي

پنجشنبه  15/11/94

12-8

قاسم آباد- ميدان فلاحي-فلاحي12-4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : با توجه به تعداد متقاضيان هر يك از دروس در دو گروه و با برنامه متفاوت برنامه ريزي شده لذا متقاضي مي بايستي با هماهنگي موسسه اقدام به انتخاب يكي از گروه هاي درسي نمايد . جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست  (قبل از گروه بندي) بر روي ليست كلي كليك كنيد  

 دو شنبه  3/12/94

ساعت 12                

موسسه مهندسان بلوار صادقي(سازمان آب) نبش صادقي 10

جمعه    16/11/94

12-8

پنجشنبه  29/11/94

12-8

جمعه    30/11/94

12-8

7

معماري عمران

2 به يك

خاوران

روشهاي ساخت و جزئيات نوين اجراي ساختمان

 گروه 1

 

ليست كلي(قبل از كروه بندي)

مهندس احمدي

سه شنبه 6/11/94

20- 16

قاسم آباد- ميدان فلاحي-فلاحي12-4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : با توجه به تعداد متقاضيان هر يك از دروس در دو گروه و با برنامه متفاوت برنامه ريزي شده لذا متقاضي مي بايستي با هماهنگي موسسه اقدام به انتخاب يكي از گروه هاي درسي نمايد . جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست  (قبل از گروه بندي) بر روي ليست كلي كليك كنيد  

 دو شنبه  10/12/94

ساعت 12                

موسسه مهندسان بلوار صادقي(سازمان آب) نبش صادقي 10

شنبه   10/11/94

20- 16

يكشنبه 11/11/94

20- 16

دوشنبه 12/11/94

20- 16

3 شنبه 13/11/94

20- 16

4 شنبه 14/11/94

20- 16

8

معماري عمران

2 به يك

خاوران

روشهاي ساخت و جزئيات نوين اجراي ساختمان

 گروه 2

 

ليست كلي(قبل از كروه بندي)

مهندس احمدي

پنجشنبه  15/11/94

21.30-18

قاسم آباد- ميدان فلاحي-فلاحي12-4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : با توجه به تعداد متقاضيان هر يك از دروس در دو گروه و با برنامه متفاوت برنامه ريزي شده لذا متقاضي مي بايستي با هماهنگي موسسه اقدام به انتخاب يكي از گروه هاي درسي نمايد. جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست  (قبل از گروه بندي) بر روي ليست كلي كليك كنيد     

 دو شنبه  10/12/94

ساعت 12                

موسسه مهندسان بلوار صادقي(سازمان آب) نبش صادقي 10

جمعه    16/11/94

20- 16

جمعه    23/11/94

20- 16

پنجشنبه  29/11/94

21.30-18

جمعه    30/11/94

20- 16

پنجشنبه  6/12/94

21.30-18

9

معماري عمران

2 به يك

خاوران

كاربرد و نحوه اجراي سسييستمهاي نوين كنترل لرزه اي

ليست كلي(قبل از كروه بندي)

دكتر كرم الدين

متعاقبا اعلام خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

معماري عمران

2 به يك

خاوران

مباحث ويژه  

 

ليست كلي(قبل از كروه بندي)

دكتر مداحي

 

متعاقبا اعلام خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              دروس  3  به 2 

رديف

رشته

صلاحيت

نام موسسه

نام درس

نام مدرس

تاريخ برگزاري كلاس

ساعت

              محل برگزاري كلاس

زمان و محل برگزاري آزمون

1

عمران

معماري

3 به 2

خاوران

نكات اجرايي تاسيسات برقي ساختمان

مهندس سريري

شنبه      24/11/94

21.30-18

قاسم آباد- ميدان فلاحي-فلاحي12-4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و توجه كنيد بعلت عدم بروز رساني، اسامي درج شده در ليست ، مربوط به افراد ثبت نام شده قبل از تاريخ 15/9 مي باشد. نام افرادي كه بعد از آن تاريخ ثبت نام نموده اند در ليست اصلي موجود خواهد بود.

چهار شنبه  12/12/94

ساعت 12                

موسسه مهندسان بلوار صادقي(سازمان آب) نبش صادقي 10

دوشنبه   26/11/94

21.30-18

4 شنبه 28/11/94

21.30-18

شنبه      01/12/94

21.30-18

دوشنبه   03/12/94

21.30-18

4 شنبه 05/12/94

21.30-18

2

عمران

معماري

3 به 2

خاوران

مقاوم سازي و روشهاي ترميم و تعمير ساختمانهاي بتني

دكتر سيفي-مهندس مروتي

يكشنبه  25/11/94

21.30-18

قاسم آباد- ميدان فلاحي-فلاحي12-4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و توجه كنيد بعلت عدم بروز رساني، اسامي درج شده در ليست ، مربوط به افراد ثبت نام شده قبل از تاريخ 15/9 مي باشد. نام افرادي كه بعد از آن تاريخ ثبت نام نموده اند در ليست اصلي موجود خواهد بود.

 

يكشنبه  9/12/94

ساعت 12                

موسسه مهندسان بلوار صادقي(سازمان آب) نبش صادقي 10

سه شنبه 27/11/94

21.30-18

يكشنبه  02/12/94

21.30-18

سه شنبه 04/12/94

21.30-18

3

عمران

معماري

3 به 2

خاوران

روشهاي ساخت و فناوري هاي نوين در اجراي ساختمان و جزئيات اجرايي

مهندس احمدي

شنبه   08/12/94

21.30-18

قاسم آباد- ميدان فلاحي-فلاحي12-4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و توجه كنيد بعلت عدم بروز رساني، اسامي درج شده در ليست ، مربوط به افراد ثبت نام شده قبل از تاريخ 15/9 مي باشد. نام افرادي كه بعد از آن تاريخ ثبت نام نموده اند در ليست اصلي موجود خواهد بود.

يكشنبه  16/12/94

ساعت 12                

موسسه مهندسان بلوار صادقي(سازمان آب) نبش صادقي 10

يكشنبه 09/12/94

21.30-18

2 شنبه 10/12/94

21.30-18

3 شنبه 11/12/94

21.30-18

4

عمران

معماري

3 به 2

خاوران

نكات اجرايي تاسيسات مكانيكي ساختمان

مهندس محدث

5 شنبه 06/12/94

    12-8

قاسم آباد- ميدان فلاحي-فلاحي12-4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و توجه كنيد بعلت عدم بروز رساني، اسامي درج شده در ليست ، مربوط به افراد ثبت نام شده قبل از تاريخ 15/9 مي باشد. نام افرادي كه بعد از آن تاريخ ثبت نام نموده اند در ليست اصلي موجود خواهد بود.

شنبه  22/12/94

ساعت 12                

موسسه مهندسان بلوار صادقي(سازمان آب) نبش صادقي 10

جمعه    07/12/94

    12-8

4 شنبه 12/12/94

21.30-18

5 شنبه 13/12/94

    12-8

جمعه    14/12/94

    12-8

4 شنبه 19/12/94

21.30-18

5

عمران

معماري

3 به 2

خاوران

نظام برنامه ريزي و كنترل پروژه و آشنايي با انواع ماشين آلات ساختماني

مهندس خراشاديزاده

5 شنبه 13/12/94

21.30-18

قاسم آباد- ميدان فلاحي-فلاحي12-4موسسه آموزش عالي خاوران- تلفن 37676255 -09151810742

توجه : جهت اطلاع از وجود نام خود در ليست بر روي نام درس كليك و در ليستي كه نمايش داده خواهد شد جستجو و توجه كنيد بعلت عدم بروز رساني، اسامي درج شده در ليست ، مربوط به افراد ثبت نام شده قبل از تاريخ 15/9 مي باشد. نام افرادي كه بعد از آن تاريخ ثبت نام نموده اند در ليست اصلي موجود خواهد بود.

پنجشنبه  20/12/94

ساعت 12                

موسسه مهندسان بلوار صادقي(سازمان آب) نبش صادقي 10

جمعه    14/12/94

21.30-18

شنبه    15/12/94

21.30-18

يكشنبه  16/12/94

21.30-18

6

عمران

معماري

3 به 2

خاوران

نكات اجرايي سازه هاي فولادي 2 و روشهاي توليد صنعتي

دكتر گرامي

متعاقبا اعلام خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

توجه : ثبت نام براي ساير دروس در ديگر رشته ها كماكان ادامه دارد. متقاضيان مي توانند در ساعات اداري به آموزش واقع در طبقه 4 ساختمان مركزي سازمان (نبش پيام 12) مراجعه نمايند. ضمن آنكه برنامه اينگونه دروس پس از تكميل ظرفيت متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

مرجع اطلاعیه : معاونت آموزش و پژوهش سازمان
تاریخ ثبت : 1394/09/16
آمار بازدیدکنندگان : 3411