راهنماي اخذ شماره اقتصادي جهت مهندسين داراي پروانه اشتغال

راهنماي اخذ شماره اقتصادي جهت مهندسين داراي پروانه اشتغال

پیرو اطلاعیه های قبلی مبنی بر انجام پیش ثبت نام جهت اخذ کد اقتصادی ،باعنایت به اینکه پس از اعتبار سنجی لازم توسط سازمان امورمالیاتی کشور کد کاربری وکلمه عبور از طریق پست سفارشی برای مهندسین ارسال گردیده است ومهندسین موظفند درمرحله بعدی نسبت به انجام ثبت نام اقدام نمایند ، لذا به این منظور لازم است به آدرس اینترنتی www.TAX.GOV.IR مراجعه و به شرح اقدام نمایند.

1-پس ازورود به سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی ، درسمت راست صفحه ، سامانه ثبت نام الکترونیکی و صدور شماره اقتصادی را انتخاب و بر روی آن کلیک نمایید.

2- در این مرحله صفحه توضیحات ظاهر شده که پس از مطالعه بر روی کلمه « ورود به سامانه » کلیک نمایید.

3- در این مرحله صفحه توضیحات جدید ظاهر شده که دربخش صفحات مرتبط ورود به سامانه ثبت نام الکترونیکی را انتخاب وکلیک نمائید . صفحه ای ظاهرمیشود که در اینجا نوع مودی شخص حقیقی و مرحله سوم که ثبت نام می باشد را انتخاب نموده و بر روی آن کلیک نمائید.

4 –گام اول ثبت نام صفحه شروع ظاهر می شود،بر روی گزینه شروع کلیک نمائید.

5- گام دوم اطلاعات شناسایی می باشد در این مرحله نام کاربری و کلمه عبور که به صورت محرمانه ارسال شده است را وارد نمائید ، دقت شود که در ورود حروف به کوچک و بزرگ بودن آن توجه شود.

6- گام سوم اطلاعات هویتی می باشد که شماره ملی و کد پستی مؤدی که قبلاً در مرحله پیش ثبت نام وارد شده است ظاهر می گردد ، صرفاً مشمول بند « ب» را انتخاب و گزینه بعدی را انتخاب کنید.

7- گام چهارم « شعب » می باشد که با توجه به اینکه حرفه مهندسی فاقد شعبه می باشد نیازی به تکمیل آن نبوده و کلمه بعدی را کلیک نمایید .

8- گام پنجم « شرکاء واحد صنفی» می باشد که با توجه به اینکه فعالیت مهندسین قایم به فرد بوده و شریکی ندارد لذا نیازی به تکمیل این بخش نمی باشد.کلمه بعدی را انتخاب و صفحه  بعد منتقل شوید.

9- گام ششم « اطلاعات مالیاتی» می باشد که موارد زیر انتخاب شود:

منبع مالیاتی : مالیات بر درآمد را انتخاب کنید

اداره کل امور مالیاتی: استانی که پرونده مالیاتی شما در آن رسیدگی می شود و محل فعالیت مهندسی شماست انتخاب شود.

شماره واحد مالیاتی : چنانچه قبلاً اوراق مالیاتی به شما ابلاغ شده است . مثلاً برگ تشخیص مالیات یا برگ قطعی مالیات عملکرد ، شمار ه واحد مالیاتی را از آن استخراج و درج نمایید ، دقت شود که شماره واحد مالیاتی بههمراه کد اداره کل مالیاتی هر استان بوده و حداقل 6 رقمی می باشد ، مثلاً 660233 یا 770221 در صورت نداشتن  کد واحد مالیاتی با اداره کل امور مالیاتی استان مربوط تماس گرفته شده شماره اخذ گردد.

شماره کلاسه پرونده مالیاتی: در اوراق مالیاتی ابلاغی مشخص می باشد در غیر اینصورت با مراجعه به حوزه مالیاتی شماره مربوط به خودتان را دریافت دارید.

تاریخ مشمولیت : چون این بخش صرفاً برای آندسته از مؤدیانی می باشد که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند و تاکنون مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی فراخوان ثبت نام نشده اند لذا نیازی به تکمیل آن نمی باشد.پس از تکمیل این صفحه کلمه بعدی را کلیک نمائید.

10- گام هفتم «اطلاعات مالی»:

-          تاریخ آغاز فعالیت ، تاریخ صدور اولین پروانه اشتغال می باشد که بایستی از گزینه مربوط برای مشخص نمودن تاریخ استفاده شود.

-          آغاز سال مالی روز (1) و ماه فروردین انتخاب شود.

-          جمع مبلغ فروش کالا برای شغل مهندسین صفر می باشد.

-          جمع مبلغ ارایه خدمت و پیمانکاری (سال مالی89) برای افرادی که جدیداً پروانه اشتغال اخذ نموده اند صفر ریال می باشد و برای سایرین در صورتیکه در سال 1389 درآمدی داشته اند آنرا ذکر نمائید.

-          کلمه بعدی راکلیک نمایید.

11- گام هشتم «حسابهای بانکی»:

در این بخش اطلاعات در خواستی مربوط به کلیه حسابهای بانکی متعلق به مؤدی درج می شود . چنانچه مؤدی بیش از یک حساب بانکی داشت پس از ورود اطلاعات هر حساب کلمه ذخیره را کلیک نموده و اطلاعات حساب بعدی را وارد نمایید.

پس از تکمیل کلمه بعدی راکلیک نمایید.

12- گام نهم « اطلاعات نوع فعالیت اصلی »:

-          نوع فعالیت ، خدمات ، سرمایه گذاری انتخاب شود

-          گروه فعالیت (ایران کد) : خدمات مبتنی بر فناوری ، تحقیق و مهندسی را انتخاب کنید.

-          زیر گروه فعالیت (1) : خدمات مهندسی تخصصی انتخاب شود.

-          زیر گروه فعالیت (2) : خدمات مهندسی تخصصی انتخاب شود.

-          گروه فعالیت(ISIC ) :« ساختمان » انتخاب شود.

-          زیر گروه فعالیت (1) : احداث ساختمان یا قسمتهایی از آن انتخاب شود.

-          زیر گروه فعالیت (1) : احداث ساختمان به استثنای ساختمانهای زیر بنایی  انتخاب شود.

شرح فعالیت : متناسب با نوع رشته مهندسی و پروانه اشتغال درج شود مثلاً ناظر تاسیسات مکانیکی ، ناظر عمران و....

درصد فعالیت: چنانچه فردی صرفاً مهندسباشد عدد 100 را درج می نماید ،در غیر اینصورت میزان درصدی که این شغل تامین کننده درآمد فرد می باشد به عدد درج می شود.

«نکته مهم »

در صورتیکه یک مهندس ، علاوه بر شغل مهندسی به یکی دیگر از مشاغل موضوع ماده 96 اشتغال داشته باشد مثلاً کارشناس رسمی دادگستری یا دارای مجوز و پروانه کسب از مجامع امورصنفی باشد لازم استپس از تکمیل صفحه ، برای آندسته ازکارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیر اقدام شود:

نوع فعالیت : خدمات و سرمایه گذاری انتخاب شود.

گروه فعالیت ( ایران کد) : خدمات اداری ، مدیریت و متخصصین کسب و کار مشاغل انتخاب شود.

زیر گروه فعالیت (1):« خدمات حقوقی و قانونی » انتخاب شود.

زیر گروه فعالیت (2):« خدمات حقوقی و قانونی » انتخاب شود.

گروه فعالیت(ISIC ) :« مستغلات اجاره و فعالیتهای کسب و کار » انتخاب شود.

زیر گروه فعالیت (1) «فعالیتهای معماری،مهندسی و سایر فعالیتهای فنی» انتخاب شود.

زیر گروه فعالیت (2) «فعالیتهای معماری،مهندسی و مشاور  فنی مربوط به آن» انتخاب شود.

شرح فعالیت : کارشناس رسمی دادگستری نوشته شود.

درصدفعالیت : به میزان درصدی که تامین کننده درآمد فرد باشدعدد مربوطه درج   می گردد.

13- گام دهم «مجوزها»

-          نوع: از میان گزینه های پیش تعریف شده نوع مجوز را انتخاب کنید.

-          عنوان مجوز: همان عنوانی که در پروانه اشتغال نوشته را درج نمایید.

-          شماره مجوز : شماره پروانه اشتغال درج می گردد.

-          مرجع صدور: مرجع صدور برای مهندسین ،اداره کل راه و شهرسازی استان مربوطه و برای کارشناسان رسمی دادگستری ،کانون کارشناسان رسمی دادگستری درج می گردد.

-          تاریخ صدور : به صورت دقیق روز ،ماه و سال صدور انتخاب شود.

-          تاریخ انقضاء : در صورت داشتن زمان اعتبار پروانه تاریخ پایان اعتبار درج گردد.

در این مرحله نیز مانند مرحله قبلی ، چنانچه مؤدی دارای مجوزهای متعدد باشد بایستی ذخیره و تمام موارد را درج نماید.

پس از این مرحله اطلاعات وارد شده نمایش داده شده و در صورت تأیید،آن  را کلیک نموده و ثبت نهایی صورت می گیرد . پس از خاتمه کار نسبت به چاپ صفحه و کد رهگیری اقدام و نزد خود نگه دارید.برای پیگیری مراحل صدورکارت اقتصادی می توانید از طریق پیگیری ثبت نام و وارد نمودن کد رهگیری ازوضعیت ثبت نام مطلع شوید.

پس از اعتبار سنجی نهایی توسط سازمان امور مالیاتی کشور کد اقتصادی برای شما تخصیص داده شده و به آدرس پستی شما ارسال خواهد شد.

در صورت داشتن هر گونه سؤال یا ابهامی می توانید با تلفن7015341-0511روزهای پنج شنبه  تماس حاصل فرمائید.


 

مرجع اطلاعیه : مشاوران مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی
تاریخ ثبت : 1392/03/29
آمار بازدیدکنندگان : 27761