قابل توجه كليه متقاضيان برگزاري سمينارها و همايشهاي آموزشي


بدينوسيله به اطلاع كليه شركتها و برگزاركنندگان سمينارها، همايشها و كنفرانسهاي علمي و مهندسي ميرساند در صورت علاقه مندي به بررسي علمي اين سمينارها و تمايل به حمايت سازمان (ملحوظ نمودن امتياز تمديد پروانه اشتغال بكار مهندسي و اطلاع رساني براي اعضا) ، تكميل فرم ارزشيابي سمينار (كه در بخش اطلاعيه هاي آموزش در اختيار متقاضيان قرار گرفته است) و ارسال آن به حوزه مديريت آموزش سازمان حداقل يكماه پيش از زمان درنظرگرفته شده جهت برگزاري  سمينار الزاميست  و سازمان الزامي به ترتيب اثر دادن به درخواستهايي كه پس از مدت زمان تعيين شده ارسال شود، نخواهد داشت .

 

مرجع اطلاعیه :
تاریخ ثبت : 1392/10/01
آمار بازدیدکنندگان : 7467